Show translate page
Banner

Andens nådegåvor
- en hjälp i vardagen

Andens nådegåvor är givna av nåd. Det betyder att de inte kan köpas eller fås på annat sätt än som just en gåva. De hjälper oss att få kontakt med Gud och att kommunicera med honom.

Gåvorna är många, men Anden är en och densamme. Alla nådegåvor är givna av samme Ande, den helige Ande, den tredje personen i Gudomen. Han är den person som i Bibeln beskrivs som hjälparen, och som utgjuts och ges till dem som tar emot Jesus som Messias och frälsare.

Nio gåvor
Bibeln säger att man ska ivra efter gåvorna och söka de som är störst. Vi rekommenderas att särskilt ivra efter profetians gåva. Det står mycket om nådegåvorna i Nya testamentet, och särskilt i 1 Kor 12-14. Andens nådegåvor är nio stycken och de kan delas in i tre grupper:

Talgåvorna: profetia, tungotal och uttydning av tungotalet.
Uppenbarelsegåvorna: visdomens ord, kunskapens ord och gåvan att skilja mellan andar.
Kraftgåvorna: trons nådegåva, helandets gåvor och kraftgärningarnas gåva.

Anden vittnar om Jesus och förhärligar honom. I Uppenbarelseboken 19:10 står det att Jesu vittnesbörd är profetians ande. Andens nådegåvor vittnar om Jesus och förhärligar honom. Genom dessa gåvor blir både hans väsen, natur och karaktär och hans gärningar synliga för människor.

Fördjupad kärleksrelation
När vi tar emot Andens nådegåvor förstärks och fördjupas vår ”kärleksrelation” med Jesus. Vår medvetenhet om hans närvaro och uppståndelse blir mera verklig.

Nådegåvorna samverkar alltid med bibelordet och bekräftar redan givna profetior som finns i Bibeln. Andens nådegåvor genomsyras av Andens frukter och för oss alltid närmare Gud, hans plan och hans vilja.

Samverkar
Andens nådegåvor samverkar med varandra. När Jesus betjänar och hjälper människor på Bibelns tid ser man ofta att Anden och nådegåvorna verkar igenom hans tjänst. Man kan inte exakt se när den ena gåvan går in i den andra.

Ett exempel är i mötet med en kvinna i Joh 4 där visdomens ord, kunskapens ord, profetians gåva och helandets gåvor finns närvarande för att denna kvinna ska få helande och upprättelse.

Bygger upp
Andens nådegåvor bygger Guds församling, men betjänar också den enskilde individen. Bibeln säger att vi ska söka att få gåvor i överflöd. Dessa gåvor ska uppbygga församlingen. När den enskilde individen blir betjänad genom nådegåvorna så byggs också Kristi kropp upp.

Alla troende är en del av hans kropp. Bibeln beskriver det som att vi är byggstenar eller olika lemmar. För att kroppen ska kunna vara levande och verksam behöver de enskilda individerna komma in i Guds plan för sina liv.

Gåvorna
Genom tungotalet får den kristne förmåga att tala till Gud med ett himmelskt språk. Detta språk kan också uttydas om det behövs. Profetians gåva tröstar, uppbygger, uppmuntrar och undervisar. Bibeln säger att alla troende kan få profetera, men att det är en stor skillnad på profetians gåva och profetens tjänst.

Genom visdomens ord och kunskapens ord får vi del av de fördolda skatter som finns i Jesus, och gåvan att skilja mellan andar hjälper oss att inte bli bedragna av mörkrets makter. Helandets gåvor läker sjuka kroppar och helar brustna hjärtan. Trons gåva ger en övernaturlig tro när man behöver det.

Kaftgärningarnas gåva kan för en stund göra det möjligt som är emot naturlagarna, till exempel förse tusentals människor med mat genom några fiskar och några brödbitar.

Ivra efter gåvorna
Bibeln uppmanar oss att ivra efter dessa gåvor och göra oss beredda att bli brukade av dem för att hjälpa människor. Ju mer man ser sin egen oförmåga, sin brist på kraft och sin kunskaps begränsning, desto mer längtar man efter Andens nådegåvor.

Att ha tillgång till Guds visdom i olika livssituationer är livsnödvändigt. Andens nådegåvor finns tillgängliga för oss i vårt vardagsliv, i församlingen, men också på arbetsplatsen. Läkaren behöver Guds kunskap, läraren visdom och den sjuke tro när läkarna inte längre har något hopp. Ibland flödar dessa gåvor så att alla som är närvarande vet att de har uppenbarat sig. Andra gånger är de så ”övernaturligt naturligt närvarande” att bara du som är en kanal för dem vet att de är där.

Kan missbrukas
Gåvorna kan missbrukas om man inte håller sig nära Jesus. Felaktiga motiv som längtan efter pengar eller personlig upphöjelse kan vara anledningar. Ett annat felaktigt motiv kan vara att man söker sin identitet genom dem, längtan efter att bli älskad och uppskattad är ytterligare ett.

Man ska inte sträva efter att bli självförverkligad genom gåvorna. Då kan man lätt hamna i en sitaution då man försöker producera dessa gåvor istället för att ge utrymme för Guds Ande att verka. Nådegåvorna trivs där kärleken finns. Att missbruka sin auktoritet och försöka att få makt över andra med manipulation är ett missbruk av gåvor. Jesus talar om människor som profeterat i hans namn och befriat människor, med orden: ”Jag känner dem inte.” Nådegåvorna ska brukas med ordning och med respekt för människor.

Ordningar
I 1 Kor 14 står det mycket om ordningar. Ordning är inte ett slutmål, utan det är friden som är målet. Där det finns ordning skyddas kärleken och vi kan vara trygga när vi tar emot från Gud. Gåvorna är fullkomliga eftersom Guds Ande är fullkomlig. Det är vi som kan göra misstag ibland.

Det är därför viktigt att man ger utrymme för prövning. Bibeln säger att vi ska pröva allt och behålla det som är gott. I sammanhang där man inte låter människor pröva själva finns ofta mycket fruktan och maktmissbruk. Människor ska inte ledas genom Andens nådegåvor, utan dessa ska enbart ges som hjälp. Människan ska ledas av Anden och Ordet i sin egen kärleksrelation med Gud. Hon har själv ansvar för sitt liv och hur hon ska förvalta sina givna gåvor.

Ska inte försummas
Nådegåvor behöver upplivas och får inte försummas. Gud vill att dessa underbara gåvor ska överflöda i våra liv. Den helige Ande vill vara vår hjälpare i livets alla situationer. Nådegåvorna behöver upplivas, det vill säga vi behöver vända oss till Gud och be om hjälp genom dem.

Ibland glömmer vi bort vilket arv vi har fått genom Jesus, och vilka skatter som finns i honom. Vi kan alltför lätt bli imponerade av den visdom och den kunskap som finns i världen, och glömma bort att det är Gud som skapat hela världen. Att lära känna honom är vägen till visdom och uppenbarelse. Man behöver också se till att man inte "slarvar" när man är i kontakt med Guds gåvor.

Håller dig nära Jesus
Ibland kan det vara så att Gud vill att vi ska ta emot en gåva, men vi är inte beredda. Jag har sett det i mitt eget liv. Jag möter ett problem som jag inte kan lösa. Jag grubblar över det i flera timmar. Istället kunde jag med en gång ha sagt: ”Tack Herre för visdomens ord. Jag öppnar mig för denna gåva just nu. Tala till mig.”

När vi försummar Andens nådegåvor kommer annat som inte är inspirerat av Gud att ta deras plats. Att gå på kärlekens väg som beskrivs i 1 Kor 13, håller våra hjärtan nära Jesus. Det gör att vi aldrig har långt till en bön om att Anden ska uppenbara sig genom gåvorna.