Show translate page
Banner

Behov av varudeklaration inom vården

Metoder inom alternativ- och komplementärmedicin blir alltmer aktuella inom vården.
Både patienter och anställda inom vård och omsorg uttrycker en växande oro över kurser, utbildningar och behandlingsformer som används inom sjukvården.

Dessa uppfyller i vissa fall kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet, men det ges inte information om metodens andliga rötter, världsåskådning och grundläggande läror. Det finns en efterfrågan på denna typ av information.

Församlingen Arken arbetar just nu med att kartlägga öppenheten och transparensen gällande de vårdalternativ som erbjuds, där rötterna återfinns i någon religion eller andlig lära. Detta oavsett om det gäller österländska religioner som buddhism, hinduism, taoism, eller om det gäller andra religioner som kristendom och islam.

Hösten 2004 genomförde Stockholms läns landsting en enkätundersökning bland landets allmänläkare. Övervägande delen av dem hade ingen kunskap om komplementär, det vill säga alternativ, medicin.

Stockholms läns landsting har arbetat med ett förslag för samverkan mellan hälso- och sjukvården och ovannämnda grupp. År 2002 kartlade landstingsförbundet 16 av landets landsting. Alla erbjöd metoder som räknas till alternativmedicinska metoder.

I utredningsgruppen om samverkan fanns en referensgrupp och en sakkunnig grupp. Jag har frågat runt och angående mina förfrågningar om metodernas andliga rötter, fanns ingen sakkunnig utsedd. Varken hos SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering), KI (Karolinska Institutet), KAM (Kommittén för Alternativmedicin) etikprövningsnämnden, Socialstyrelsen eller patientombudsmannen hade man arbetat med den viktiga frågan.

I Sverige har vi religionsfrihet och vårt samhälle blir mer och mer mångkulturellt och mångreligiöst. Det är därför viktigt att den så kallade ”sakliga informationen till patienter” – den information som ska ha som mål att få patienten aktivt deltagande i sin behandling - även innehåller saklig information angående metodens andliga ursprung.

Detta öppnar möjligheten för patienten att få ett erbjudande om ett alternativ som harmonierar med den egna trosuppfattningen. Vill man använda sig av österländska metoder ska det självklart finnas frihet till det. Många patienter möter sjukvården i stor utsatthet, de har kroniska trötthetssyndrom, utmattningsdepression, fibromyalgi, sömnrubbningar, spänningssmärtor, panikångest med mera. Den utsattheten medför att de har svårt att ta ställning till huruvida de ska ingå i forskningsprojekt eller delta i olika behandlingsmetoder.

Många metoder har hämtats från ett andligt tänkande eller en religion, men har anpassats till ett västerländskt tänkande. De framställs därför som helt neutrala, trots att deras ursprung finns i någon österländsk religion. Patienter får i stressrehabilitering kontakt med ”mindfulness” utan att veta att detta begrepp kommit till psykoterapin främst via buddhismen.

Ett annat alternativ som ofta erbjuds är yoga; en metod i en utsträckt process inom både hinduismen och buddhismen för att förenas med alltet (brahman), få en bättre karma, slippa återfödas och nå det andliga målet: nirvana. Det förekommer nu även att den så kallade Hatha yogan ofta plockas ut ur sitt sammanhang och presenteras som ett fysiskt och mentalt träningsprogram.

”Radiance technique” talar om energi av en högre vibration, en varaktig förbindelse med en högre energi. Reiki-healing beskrivs som ”icke-religion” fastän grundaren fick sin helandekraft från en högre makt. Taktil stimulering finns också nämnd bland de två ovanstående teknikerna. Men frågan är om patienterna får information om bakgrunden till de olika meditationsteknikerna och beröringsmetoderna.

Får cancerpatienterna, innan de erbjuds plats på Vidarkliniken, tydlig information om att den vetenskap som presenteras som neutral, är en ”andevetenskap” med läror om reinkarnation, kopplingar mellan metaller, planeter och andekroppar?

Kommer patienter som behandlas med olika kinesiska metoder som Tai Chi, qigong, akupunktur, akupressur och zonterapi att informeras om att ”energimedicinen” med sina flöden av goda och onda energier; ”yin och yang”, har sina rötter i en väldefinierad religion som heter taoism? Får de veta att man genom Qigong-metodens långsamma rörelser ska kunna reglera ”meridianer-energin”, och att andningsövningen ska ge en hjälp att cirkulera ”Chi” eller ”energi”?

Vidare - får patienterna information om att ”basal kroppskännedom” är en förenklad form av ovanstående metod? Kan man verkligen säga att Acem-meditation blir helt neutral, genom att man använder ”neutrala” meditationsljud? Meditationsljud, så kallade ”mantran” bygger på vedantifilosofin.

Inom hinduismen är det ett åkallande av olika gudar; främst Brahma, Vishnu och Shiva. Inom Acem praktiseras även olika former av yoga som är strikt förbundna med indisk filosofi. Samarbete fanns med Maharishi Mahesh Yogi på 60-talet. (Maharishi själv använder nu neutral terminologi för att göra metoden västerländsk och nå in i svensk företagsvärld, så kallad Kreativ intelligens).

Ingenstans i sjukvården, där man redan nu praktiserar alternativ medicin, har vi funnit någon ”saklig och opartisk information” om bakomliggande religion. Är det verkligen rätt av sjukvårdspersonal att säga att metoder är religiöst obundna och neutrala bara för att man har valt att plocka ut dem ur deras andliga sammanhang?

Behöver inte patienter få information om varifrån metoden har sina rötter? Om vi kallar en metod ”Qi”, behöver då inte patienterna få veta vilken kraft det talas om?
Eftersom metoderna presenteras som neutrala är det också ur forskningssynpunkt svårt att värdera de dolda faktorer som religionen utgör. 

Att många av dessa metoder har en direkt koppling till praktiserad andlighet kan man se t.ex. på Harmoniexpo, Sveriges största alternativmässa för kropp och själ i Stockholm. Där samsas qigong, homeopati, kinesisk diagnostik och medicin, shiatsu och stresshantering med ”tidigare-liv-upplevelser”, ”kanalisering”, ”spå i kort”, ”auraläsning”, ”healing”, ”öppna dina mediala förmågor”, ”trumresor”, ”storseans”, ”chakra” och ”energibalansering”, ”tala med djuren” och ”arbeta med änglar”. Ja, nära hälften av föredragen på mässan har en andlig koppling.

Alla har rätt att välja sin metod eller världsåskådning, men när dessa berör vården och vårdpersonal så anser vi att det måste finnas en andlig ”varudeklaration”. Förutom att berätta för patienten om de vetenskapliga resultaten för den speciella metoden behöver följande beaktas:

1. Att information ges om metodens andliga/religiösa bakgrund (ska gälla all religion/andlighet).
2. Vid erbjudande om meditationsmetoder som har sina rötter i österländsk religion som buddhism, taoism eller hinduism ska samtidigt ett erbjudande komma om likvärdiga avslappningsövningar i harmoni med patientens trosuppfattning.
3. Att bättre information ges om religion/världsåskådning gällande
de utbildningar som erbjuds till sjukvårdspersonal inom landstingen
4. Att bättre kunskap ska finnas inom detta område hos dem som ska företräda patienter när det gäller anmälningar och klagomål om vård och behandling (till exempel Socialstyrelsen och patientombudsmannen).
5. Att Kommittén för Alternativmedicin, KAM, ska redogöra för bakomliggande religioner/läror i sin information till sina patienter och allmänheten.

Text: Linda Bergling, grundare av Arkens helandecenter och pastor Församlingen Arken