Show translate page
Banner

Jesus ger råd och instruktioner till dem han har helat. Till de tio spetälska sa han:”Gå och visa er för prästerna.” Till mannen vid gravarna säger han: ”Gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig”. Jesus uppmanar också människor att skaffa sig medicinska bevis på att de är helade, som ett vittnesbörd för dem som har ansvar att bekräfta helanden.

Äran ska gå till Gud
På den tiden Jesus gick på jorden, var det prästernas uppgift att bekräfta att någon var helad. Om en spetälsk hade blivit helad, var han enligt lagen tvungen att visa upp sig för prästen (3 Mos 14:1–32). De tio spetälska gav han samma instruktion, att de skulle gå och visa sig för prästerna (Luk 17:14). Dessa tio hade ännu inte sett sina helanden manifesterade, men de lydde Jesu ord och medan de var på väg blev de rena. De fick handla i tro på Jesu ord. Bara den som kom tillbaka till Jesus och gav honom äran fick beröm för sin tro. Jesus vill att äran ska gå till Gud och inte till en människa här på jorden. Därför vill han inte att läkare ska få äran, även om de varit en kanal eller en hjälp in i en sjuk människas situation. Jesus är aldrig rädd för att skaffa bevis på att någon är frisk. Det är viktigt både för den helade och för omgivningen. Helande är inte ett förnekande av sjukdomens verklighet. Guds helande går att kontrollera, verifiera.

Vittna för läkaren
När vi har tagit emot helande genom Jesus Kristus, är det viktigt att vi också är på väg till ”prästerna”, läkarna som behandlat och ställt diagnosen i våra liv. Vi är på väg dit för att få vittna om vad Jesus har gjort för oss. Vi är på väg dit för att berätta om hans barmhärtighet. Det är viktigt för läkarna att få del i vittnesbörden. Genom dessa kommer de att få en fördjupad tro på Guds vidrörande och mirakel. Gud är inte emot läkare och medicinsk vård. Det är viktigt att en sjuk människa inte kastar sin medicin förrän hon fått sitt helande bekräftat och läkare som skrivit ut medicinen säger att hon inte behöver den längre. Däremot varnar Bibeln oss för att enbart söka läkare och inte Herren. Det behöver inte vara någon konflikt mellan de läkare som hjälper människor här på jorden och Jesus, läkaren. De jordiska läkarna har det bästa för oss inför sina ögon. Herren upphör aldrig att vara vår källa, även om vi söker läkares hjälp. Om vi inte söker Herren, kan vi inte höra hans instruktioner och råd. Vi kan då inte uppfatta hans ledning, ta emot eller ge förlåtelse och vi förlorar då den andliga dimensionen i vårt helande. Människor kan känna sig osäkra på om de som vittnar verkligen talar sanning när de berättar om sina helanden om de inte också kan hänvisa till medicinska bevis.

Gud väljer metod
Gud väljer hur han vill hela dig. Ibland blir vi besvikna eftersom vi har en färdig bild i vårt inre av hur det ska gå till. Naaman hade tänkt att profeten skulle föra sin hand fram och tillbaka över stället där spetälskan fanns och åkalla sin Guds namn. Nu fick han en helt annan instruktion. En instruktion som också involverade honom. En instruktion som till det yttre verkade nästan för enkel, men som skulle innebära att Naaman fick ödmjuka sig både inför sina tjänare och inför Gud. Gud ville nå hans hjärta, så när Naaman reste sig upp ur vattnet var inte bara hans sjukdom borta, utan hans hjärta var helt förvandlat. Nu ville han lära känna Gud som helar och ha en relation med honom. Många människor som blev helade av Jesus gjorde också val att följa, tjäna och älska honom.

Undvik överdrifter
Ibland tror människor att de måste hjälpa Gud när de berättar om sina helanden, så de överdriver sina berättelser. Detta medför att många är skeptiska till vittnesbörden och har svårt att ta dem till sig. Det är viktigt att vara mycket ärlig så långt som man vet och förstår. Har man tagit emot ett helande genom Guds ord och löfte och ännu inte sett manifestationen, så säger man det. Symtomen kanske finns kvar, men man vet att det bara är en tidsfråga innan helandet manifesterar sig. Man kan vila i tro på Guds löfte att om vi ber om något efter hans vilja så har vi det redan innan vi har sett det.

Håll fast vi bibelordet
Helandet kan komma omedelbart eller successivt, ibland i en process. Vi ser helandet bitvis. Jesus säger om skörden i den goda jorden, att den är 30-, 60- eller 100-faldig. Har ditt helande manifesterat sig 30-faldigt, säg det. Ge Gud äran, håll fast vid att det kommer att bli 100-faldigt, men överdriv inte. Säg inte att all fruktan försvunnit ur ditt liv om du vet att det kanske har försvunnit till 60 procent, men håll fast vid Ordet. Du har rätt att få del av ett liv där kärleken har drivit ut all fruktan. Du har rätt att få tjäna Herren utan fruktan i alla dina livsdagar. Vittnesbördet ska få tron att växa i andras liv. Vittnesbördet betyder mest för andra, men självklart är det betydelsefullt för dig också. Ju mer man vittnar om vad Jesus har gjort, desto mer kan det bevaras, förankras och bli befäst.

Helande tas emot

 Genom att läsa Ordet

 Genom att i tro sträcka sig ut mot Jesus

 Genom handpåläggning

 Genom smörjande med olja

 Genom helandets nådegåvor

 Genom nattvarden

 Genom bönedukar

 Låta Jesus verka genom medicin och läkarvård