Show translate page
Banner

Vår kristna profil


”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människornas lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.” Lpfö rev. 2010

Dessa värden är grundläggande för vår verksamhet och de syns tydligt i den kristna värdegrund som vår förskola vilar på. Vi tror att varje människa är älskad av Gud och unik, förtjänar att bli sedd och stimulerad och har gåvor som ska användas för sitt eget och andras bästa. Vi vill att den gyllene regeln: ”Allt vad du vill att människor ska göra mot dig, det ska du göra mot dem” ska genomsyra vår verksamhet i ord och handling.

I praktiken vill vi ge varje barn möjlighet att få höra Bibelns budskap genom bibelberättelser om Gud som älskar varje människa, erbjuda möjligheter för morgonbön och bordsbön. Att barnen ska förstå vikten av att vårda och ta ansvar för den yttre och inre miljön.